گچبرگ (Plaster Drywall) چیست؟

گچبرگ (Plaster Drywall) چیست؟

گچبرگ نام فارسی نوعی دیواره های پیش ساخته گچی پوشیده در کاغذ است که به آن Plaster Dry Wall یا دیوار خشک یا دیواره گچی پیش ساخته نیز میگویند.این محصولات در بازار ایران به غلط و با نام تجاری دیواره های کناف یا کناف نیز نام برده میشوند.
این دیواره ها دارای ساختاری گچی هستند که دو طرف آن با پوشش های مخصوص کاغذی پوشیده شده است. استحکام این دیواره ها از هسته گچی آن و دوام ساختار آن به دلیل پوشش کاغذی است که باعث محافظت از هسته گچی آن میشود.
 
 
روش تولید این دیواره ها به صورت پیوسته بوده و بهاین صورت است که ملات گچ آماده شده درون دو لایه کاغذ پشت و رو قرار گرفته و پس از

خبر

سیستمهای ساخت و ساز خشک

 معرفی بطـور کلی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتنـد از: 

صفحات روکشدار گچی

صفحات روکشدار گچی ( پنل گچی )   

ایــن صفحــات دارای هســته گچــی بــوده و ســطح و لبههــای طولــی آنهــا بــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت. صفحــات روکــشدار گچـــی در انـواع معمولـی   ( RG  یـا GKB ) مقـاوم در برابـر رطوبــت ( MR  یــا GKBI ) تولیــد و عرضــه میشــوند. بســته بــه عملکــرد مــورد نیــاز، در سیســتمهای سقف کاذب میتــوان از انــواع صفحــات گچــی اســتفاده نمــود

ایمن سازی ساختمان با ساختارهای مقاوم در برابر حریق

ایمن سازی ساختمان با ساختارهای مقاوم در برابر حریق

ساختارهای مقاوم در برابر آتش صفحات روکش دار گچی در زیر مجموعه A استاندارد ملی ایران(شماره ۱-۸۲۹۹) قرار گرفته و بطور کلی شامل دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای پیرامونی بنا، دیوارهای پوششی(شفت وال)، سقف های کاذب، شریان‌های تاسیساتی، و ساختارهای محافظ تیر و ستون می‌شوند که مقاومت در برابر آتش را از ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه ( F180 ) افزایش می دهند.

L
A D I N G